CONSTITUTIO DOGMATICA DEI VERBUM

PAULUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEl

UNA CUM SACROSANCTI CONCILII PATRIBUS

AD PERPETUAM REI MEMORIAMCONSTITUTIO DOGMATICA

DE DIVINA REVELATIONE

Prooemium

DEI VERBUM religiose audiens et fidenter proclamans, Sacrosancta Synodus verbis S. Ioannis obsequitur dicentis: «Adnuntiamus vobis vitam aeternam, quae erat apud Patrem et apparuit nobis: quod vidimus et audivimus adnuntiamus vobis, ut et vos societatem habeatis nobiscum, et societas nostra sit cum Patre et cum Filio eius Iesu Christo » (1 Io. 1, 2-3). Propterea, Conciliorum Tridentini et Vaticani I inhaerens vestigiis, genuinam de divina revelatione ac de eius transmissione doctrinam proponere intendit, ut salutis praeconio mundus universus audiendo credat, credendo speret, sperando amet. 1CAPUT I

De ipsa revelatione

2. Placuit Deo in sua bonitate et sapientia Seipsum revelare et notum facere sacramentum voluntatis suae (cf. Eph. 1, 9), quo homines per Christum, Verbum carnem factum, in Spiritu Sancto accessum habent ad Patrem et divinae naturae consortes efficiuntur (cf. Eph. 2, 18; 2 Petr. 1, 4). Hac itaque revelatione Deus invisibilis (cf. Col. 1, 15; 1 Tim. 1, 17) ex abundantia caritatis suae homines tamquam amicos alloquitur (cf. Ex. 33, 11; Io. 15, 14-15) et cum eis conversatur (cf. Bar. 3, 38), ut eos ad societatem Secum invitet in eamque suscipiat. Haec revelationis oeconomia fit gestis verbisque intrinsece inter se connexis, ita ut opera, in historia salutis a Deo patrata, doctrinam et res verbis significatas manifestent ac corroborent, verba autem opera proclament et mysterium in eis contentum elucidcnt. Intima autem per hanc revelationem tam de Deo quam de hominis salute veritas nobis in Christo illucescit, qui mediator simul et plenitudo totius revelationis exsistit. 2

3. Deus, per Verbum omnia creans (cf Io. 1, 3) et conservans, in rebus creatis perenne sui testimonium hominibus praebet (cf. Rom. 1, 19-20) et, viam salutis supernae aperire intendens, insuper protoparentibus inde ab initio Semetipsum manifestavit. Post eorum autem lapsum eos, redemptione promissa, in spem salutis erexit (cf. Gen. 3, I 5) et sine intermissione generis humani curam egit, ut omnibus qui secundum patientiam boni operis salutem quaerunt, vitam aeternam daret (cf. Rom. 2, 6-7). Suo autem tempore Abraham vocavit, ut faceret eum in gentem rnagnam (cf. Gen. 12, 2-3), quam post Patriarchas per Moysen et Prophetas erudivit ad se solum Deum vivum et verum, providum Patrem et iudicem iustum agnoscendum, et ad promissum Salvatorem expectandum, atque ita per saecula viam Evangelio praeparavit.

4. Postquam vero multifariam multisque modis Deus locutus est in Prophetis, «novissime diebus istis locutus est nobis in Filio» (Hebr. 1, 1-2). Misit enim Filium suum, aeternum scilicet Verbum, qui omnes homines illuminat, ut inter homines habitaret iisque intima Dei enarraret (cf. Io. 1, 1- 18). Iesus Christus ergo, Verbum caro factum, «homo ad homines» missus, 3 «verba Dei loquitur» (Io. 3, 34), et opus salutare consummat quod dedit ei Pater faciendum (cf. Io. 5, 36; 17, 4). Quapropter Ipse, quem qui videt, videt et Patrem (cf. Io. 14, 9), tota Suiipsius praesentia ac manifestatione, verbis et operibus, signis et miraculis, praesertim autem morte sua et gloriosa ex mortuis resurrectione, misso tandem Spiritu veritatis, revelationem complendo perficit ac testimonio divino confirmat, Deum nempe nobiscum esse ad nos ex peccati mortisque tenebris liberandos et in aeternam vitam resuscitandos.

Oeconomia ergo christiana, utpote foedus novum et definitivum, numquam praeteribit, et nulla iam nova revelatio publica expectanda est ante gloriosam manifestationem Domini nostri Iesu Christi (cf. 1 Tim. 6, 14 et Tit. 2, 13).

5. Deo revelanti praestanda est oboeditio fidei (cf. Rom. 16, 26; coIl. Rom. I, 5; 2Cor. 10, 5-6), qua homo se totum libere Deo committit « plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis obsequium » praestando 4 et voluntarie revelationi ab Eo datae assentiendo. Quae fides ut praebeatur, opus est praeveniente et adiuvante gratia Dei et internis Spiritus Sancti auxiliis, qui cor moveat et in Deum convertat, mentis oculos aperiat, et det « omnibus suavitatem in consentiendo et credendo veritati » .5 Quo vero profundior usque evadat revelationis intelligentia, idem Spiritus Sanctus fidem iugiter per dona sua perficit.

6. Divina revelatione Deus Seipsum atque aeterna voluntatis suae decreta circa hominum salutem manifestare ac communicare voluit, « ad participanda scilicet bona divina, quae humanae mentis intelligentiam omnino superant ». 6

Confitetur Sacra Synodus, « Deum, rerum omnium principium et finem, naturali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse » (cf Rom. 1, 20); eius vero revelationi tribuendum esse docet, « ut ea, quae in rebus divinis humanae rationi per se impervia non sunt, in praesenti quoque generis humani conditione ab omnibus expedite, firrna certitudine et nullo admixto errore cognosci possint » . 7

NOTITIAE:

1 Cf. S. AUGUSTINUS, De catechizandis rudibus, 4, 8: PL 40, 316.

2. Cf. Mt. 11, 27; Io. 1, 14 et 17; 14, 6; 17, 1-3; 2 Cor. 3, 16 et 4, 6; Eph. 1, 3-14.

3. Epist. ad Diognetum, 7, 4: Funk, Patres Apostolici, I, p. 403.

4. Conc. Vat. I, Const. dogm. de fide catholica, Dei Filius, cap. 3: Denz. 1789 (3008).CAPUT II

De divinae revelationis transmissione

7. Quae Deus ad salutem cunctarum gentium revelaverat, eadem benignissime disposuit ut in aevum integra permanerent omnibusque generationibus transmitterentur. Ideo Christus Dominus, in quo summi Dei tota revelatio consusmmatur (cf. 2 Cor. 1, 20 et 3,16 - 4,6), mandatum dedit Apostolis ut Evangelium, quod promissum ante per Prophetas Ipse adimplevit et proprio ore promulgavit, tamquam fontem omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae omnibus praedicarent, 1 eis dona divina communicantes. Quod quidem fideliter factum est, tum ab Apostolis, qui in praedicatione orali, exemplis et institutionibus ea tradiderunt quae sive ex ore, conversatione et operibus Christi acceperant, sive a Spiritu Sancto suggerente didicerant, tum ab illis Apostolis virisque apostolicis, qui, sub inspiratione eiusdem Spiritus Sancti, nuntium salutis scriptis mandaverunt. 2.

Ut autem Evangelium integrum et vivum iugiter in Ecclesia servaretur, Apostoli successores reliquerunt Episcopos, ipsis « suum ipsorum locum magisterii tradentes ». 3 Haec igitur Sacra Traditio et Sacra utriusque Testamenti Scriptura veluti speculum sunt in quo Ecclesia in terris peregrinans contemplatur Deum, a quo omnia accipit, usquedum ad Eum videndum facie ad faciem sicuti est perducatur (cf 1 Io. 3, 2).

8. Itaque praedicatio apostolica, quae in inspiratis libris speciali modo exprimitur, continua successione usque ad consummationem temporum conservari debebat. Unde Apostoli, tradentes quod et ipsi acceperunt, fideles monent ut, teneant traditiones quas sive per sermonem sive per epistu1am didicerint (cf. 2 Thess. 2, 15), utque pro semel sibi tradita fide decertent (cf. Iud. 3). 4 Quod vero ab Apostolis traditum est, ea omnia complectitur quae ad Populi Dei vitam sancte ducendam fidemque augendam conferunt, sicque Ecclessia, in sua doctrina, vita et cultu, perpetuat cunctisque generationibus transmittit omne quod ipsa est, omne quod credit.

Haec quae est ab Apostolis Traditio sub assistentia Spiritus Sancti in Ecclesia proficit: 5 crescit enim tam rerum quam verborum traditorum perceptio, tum ex contemplatione et studio credentium, qui ea conferunt in corde suo (cf. Lc. 2, 19 et 51), tum ex intima spiritualium rerum quam experiuntur intelligentia, tum ex praeconio eorum qui cum episcopatus successione charisma veritatis certum acceperunt. Ecclesia scilicet, volventibus saeculis, ad plenitudinem divinae veritatis iugiter tendit, donec in ipsa consummentur verba Dei.

Sanctorum Patrum dicta huius Traditionis vivificam testificantur praesentiam, cuius divitiae in praxim vitamque credentis et orantis Ecclesiae transfunduntur. Per eandem Traditionem integer Sacrorum Librorum canon Ecclesiae innotescit, ipsaeque Sacrae Litterae in ea penitius intelliguntur et indesinenter actuosae redduntur; sicque Deus, qui olim locutus est, sine intermissione cum dilecti Filii sui Sponsa colloquitur, et Spiritus Sanctus, per quem viva vox Evangelii in Ecclesia, et per ipsam in mundo resonat, credentes in omnem veritatem inducit, verbumque Christi in eis, abundanter inhabitare facit (cf. Col. 3, 16).

9. Sacra Traditio ergo et Sacra Scriptura arcte inter se connectuntur atque communicant. Nam ambae, ex eadem divina scaturigine promanantes, in unum quodammodo coalescunt et in eundem finem tendunt. Etenim Sacra Scriptura est locutio Dei quatenus divino afflante Spiritu scripto consignatur; Sacra autem Traditio verbum Dei, a Christo Domino et a Spiritu Sancto Apostolis concreditum, successoribus eorum integre transmittit, ut illud, praelucente Spiritu veritatis, praeconio suo fideliter servent, exponant atque diffundant; quo fit ut Ecclesia certitudinem suam de omnibus revelatis non per solam Sacram Scripturaxn hauriat. Quapropter utraque pari pietatis affectu ac reverentia suscipienda et veneranda est.6

10. Sacra Traditio et Sacra Scriptura unum verbi Dei sacrum depositum constituunt Ecclesiae commissum, cui inhaerens tota plebs sancta Pastoribus suis adunata in doctrina Apostolorum et communione, fractione panis et orationibus iugiter perseverat (cf. Act. 2, 42 gr.), ita ut in tradita fide tenenda, exercenda profitendaque singularis fiat Antistitum et fidelium conspiratio.7

Munus autem authentice interpretandi verbum Dei scriptum vel traditum 8 soli vivo Ecclesiae Magisterio concreditum est, 9 cuius auctoritas in nomine Iesu Christi exercetur. Quod quidem Magisterium non supra verbum Dei est, sed eidem ministrat, docens nonnisi quod traditum est, quatenus illud, ex divino mandato et Spiritu Sancto assistente, pie audit, sancte custodit et fideliter exponit, ac ea omnia ex hoc uno fidei deposito haurit quae tamquam divinitus revelata credenda proponit.

Patet igitur Sacram Traditionem, Sacram Scripturam et Ecclesiae Magisterium, iuxta sapientissimum Dei consilium, ita inter se connecti et consociari, ut unum sine aliis non consistat, omniaque simul, singula suo modo sub actione unius Spiritus Sancti, ad animarum salutem efficaciter conferant.

1. Cf. Mt. 28, 19 - 20 et Mc. 16, 15. CONC. Trid., Decr. De canonicis Scripturis: DENZ. 783 (1501).

2. Cf. Conc. Trid. l. c.; Conc. Vat. I, Const. dogm. de fide catholica, Dei Filius, cap. 2: DENZ. 1787 (3006).

3. S. Irenaeus Adv. Haer., III, 3, 1: PG 7, 848; Harvey, 2, 9

4. Cf. Conc. Nic. II: Denz. 303 (602). Conc. Contat, IV, Sess. X, can. 1: Denz. 336 (650 - 652).

5. Cf. Conc. Vat. I, Const. dogm. de fide catholica, Dei Filius, cap. 4 Denz. 1800 (3020).

6. Cf. Conc. Trid., Decr. De canonicis Scripturis: Denz. 783 (1501).

7. Cf. Pius XII, Const. Apost. Munificentissimus Deus, 1 nov. 1950: AAS 42 (1950), p. 756, collatis verbis S. Cypriani, Epist. 66, 8: CSEL 3, 2, 733: « Ecclesia plebs Sacerdoti adunata et Pastori suo grex adhaerens ».

8. Cf. Conc. Vat. I, Const. dogm. de fide catholica, Dei Filius, cap. 3: Denz. 1792 (3011).

9. cf. Pius XII, Litt. Encycl. Humani Generis, 12 aug. 1950: AAS 42 (1950), pp. 568-569: Denz. 2314 (3886).CAPUT III

De Sacrae Scripturae divina inspiratione et de eius interpretatione

11. Divinitus revelata, quae in Sacra Scriptura litteris continentur et prostant, Spiritu Sancto afflante consignata sunt. Libros enim integros tam Veteris quam Novi Testamenti, cum omnibus eorum partibus, sancta Mater Ecclesia ex apostolica fide pro sacris et canonicis habet, propterea quod, Spiritu Sancto inspirante conscripti (cf. Io. 20, 31; 2 Tim. 3,16; 2 Pt. 1, 19-21; 3, 15-16), Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt. 1 In sacris vero libris conficiendis Deus homines elegit, quos facultatibus ac viribus suis utentes adhibuit, 2 ut Ipso in illis et per illos agente, 3 ea omnia eaque sola, quae Ipse vellet, ut veri auctores scripto traderent.4

Cum ergo omne id, quod auctores inspirati seu hagiographi asserunt, retineri debeat assertum a Spiritu Sancto, inde Scripturae libri veritatem, quam Deus nostrae salutis causa Litteris Sacris consignari voluit, firmiter, fideliter et sine errore docere profitendi sunt.5 Itaque « omnis Scriptura divinitus inspirata et utilis ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia: ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus » (2 Tim. 3, 16-17, gr.).

12. Cum autem Deus in Sacra Scriptura per homines more hominum locutus sit, 6 interpres Sacrae Scripturae, ut perspiciat, quid Ipse nobiscum communicare voluerit, attente investigare debet, quid hagiographi reapse significare intenderint et eorum verbis manifestare Deo placuerit.

Ad hagiographorum intentionem eruendam inter alia etiam genera litteraria respicienda sunt.

Aliter enim atque aliter veritas in textibus vario modo historicis, vel propheticis, vel poeticis, vel in aliis dicendi generibus proponitur et exprimitur.

Oportet porro ut interpres sensum inquirat, quem in determinatis adiunctis hagiographus, pro sui temporis et suae culturae condicione, ope generum litterariorum illo tempore adhibitorum exprimere intenderit et expresserit.7 Ad recte enim intelligendum id quod sacer auctor scripto asserere voluerit, rite attendendum est tum ad suetos illos nativos sentiendi, dicendi, narrandive modos, qui temporibus hagiographi vigebant, tum ad illos qui illo aevo in mutuo hominum commercio passim adhiberi solebant.8

Sed, cum Sacra Scriptura eodem Spiritu quo scripta est etiam legenda et interpretanda sit,9 ad recte sacrorum textuum sensum eruendum, non minus diligenter respiciendum est ad contentum et unitatem totius Scripturae, ratione habita vivae totius Ecclesiae Traditionis et analogiae fidei. Exegetarum autem est secundum has regulas adlaborare ad Sacrae Scripturae sensum penitius intelligendum et exponendum, ut quasi praeparato studio, iudicium Ecclesiae maturetur. Cuncta enim haec, de ratione interpretandi Scripturam, Ecclesiae iudicio ultime subsunt, quae verbi Dei servandi et interpretandi divino fungitur mandato et ministerio.10

13. In Sacra Scriptura ergo manifestatur, salva semper Dei veritate et sanctitate, aeternae Sapientiae admirabilis condescensio, « ut discamus ineffabilem Dei benignitatem, et quanta sermonis attemperatione usus sit, nostrae naturae providentiam et curam habens ».11 Dei enim verba, humanis linguis expressa, humano sermoni assimilia facta sunt, sicut olim Aeterni Patris Verbum, humanae infirmitatis assumpta carne, hominibus simile factum est.

1. Cf. Conc. Vat. I, Const. dogm. de fide catho1ica, Dei Filius, cap. 2: Denz. 1787 (3006). Pont. Comm. Biblica, Decr. 18 iunii 1915: Denz. 2180 (3629); EB 420. S. S. C. S. Officii, Epist. 22 dec. 1923: EB 499.

2. Cf. Pius XII, Litt. Encycl. Divino afflante, 30 sept. 1943: AAS 35 (1943), p. 314; EB 556.

3. In et per hominem: cf. Heb. 1, 1 et 4, 7 (in): 2 Sam. 23, 2; Mt. 1, 22 et passim (per); Conc. Vat. I: Schema de doctr. cath., nota 9: Coll. Lac. VII, 522.

4. Leo XIII, Litt. Encycl. Providentissimus Deus, 18 nov. 1893: Denz. 1952 (3293); EB 125.

5. Cf. S. Augustinus, De Gen. ad litt., 2, 9, 20: PL 34, 270- 271; CSEL 28, 1, 46-47 et Epist. 82, 3: PL 33, 277; CSEL 34, 2, 354. -- S. Thomas, De Ver., q. 12, a. 2, C. -- Conc. Trid., Decr. De canonicis Scripturis: Denz. 783 (1501) -- Leo XIII, Litt. Encycl. Providentissimus Deus: EB 121, 124, 126-127. -- Pius XII, Litt. Encyc1., Divino afflante: EB 539.

6. Cf. S. Augustinus, De Civ. Dei, XVII, 6, 2: PL 41, 537; CSEL 40,2, 228.

7. Cf. S. Augustinus, De Doctr. Christ., III, 18, 26: PL 34, 75-76; CSEL 8o, 95.

8. cf. Pius XII, l. c.: DENZ. 2294 (3829-3830); EB 557-562.

9. Cf. Benedictus XV, Litt. Encycl. Spiritus Paraclitus, 15 sept. 1920: EB 469. -- S. Hieronymus, In Gal. 5, 19-21: PL 26, 417A.

10. Cf. Conc. Vat. I, Const. dogm. de fide catholica, Dei Filius, cap. 2: Denz. 1788 (3007).

11. S. Ioannes Chrysostomus, In Gen. 3, 8 (hom. 17, 1): PG 53, 134. « Attemperatio » graece synkatábasis

CAPUT IV

De Vetere Testamento

14.Amantissimus Deus totius humani generis salutem sollicite intendens et praeparans, singulari dispensatione populum sibi elegit, cui promissiones concrederet. Foedere enim cum Abraham (cf. Gen. 15, 18) et cum plebe Israel per Moysen (cf. Ex. 24, 8) inito, populo sibi acquisito ita Se tamquam unicum Deum verum et vivum verbis ac gestis revelavit, ut Israel, quae divinae essent cum hominibus viae experiretur, easque, ipso Deo per os Prophetarum loquente, penitius et clarius in dies intelligeret atque latius in gentes exhiberet (cf. Ps. 21, 28-29; 95, 1-3; Is. 2, I-4; Ier. 3, 17). Oeconomia autem salutis ab auctoribus sacris praenuntiata, enarrata atque explicata, ut verum Dei verbum in libris Veteris Testamenti exstat; quapropter hi libri divinitus inspirati perennem valorem servant: « Quaecumque enim scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, ut per patientiam et consolationem Scripturarum spem habeamus » (Rom. 15, 4).

15. Veteris Testamenti oeconomia ad hoc potissimum disposita erat, ut Christi universorum redemptoris Regnique Messianici adventum praepararet, prophetice nuntiaret (cf. Lc. 24, 44; Io. 5, 39; 1 Pt. 1, 10) et variis typis significaret (cf. 1 Cor. 10, 11). Veteris autem Testamenti libri, pro condicione humani generis ante tempora instauratae a Christo salutis, Dei et hominis cognitionem ac modos quibus Deus iustus et misericors cum hominibus agit, omnibus manifestant. Qui libri, quamvis etiam imperfecta et temporaria contineant, veram tamen paedagogiam divinam demonstrant.1 Unde iidem libri, qui vivum sensum Dei exprimunt, in quibus sublimes de Deo doctrinae ac salutaris de vita hominis sapientia mirabilesque precum thesauri reconduntur, in quibus tandem latet mysterium salutis nostrae, a Christifidelibus devote accipiendi sunt.

16. Deus igitur librorum utriusque Testamenti inspirator et auctor, ita sapienter disposuit, ut Novum in Vetere lateret et in Novo Vetus pateret.2 Nam, etsi Christus in sanguine suo Novum Foedus condidit (cf. Luc. 22, 20; 1 Cor. 11, 25), libri tamen Veteris Testamenti integri in praeconio evangelico assumpti,3 in Novo Testamento significationern suam completam acquirunt et ostendunt (cf. Mt. 5, 17; Lc. 24, 27; Rom. 16, 25-26; 2 Cor. 3, 14-16), illudque vicissim illuminant et explicant.

1. Cf. Pius XI, Litt. Encycl. Mit brennender Sorge, 14 martii 1937: AAS 29 (1937), p. 151.

2. Cf. S. Augustinus, Quaest. in Hept. 2, 73: PL 34, 623.

3.Cf. S. Irenaeus, Adv. Haer., III, 21, 3: PG 7,950; (= 25, I: Harvey, 2, p. 115). S. Cyrillus Hieros., Catech., 4, 35: PG 33, 497. Theodorus Mops., In Soph., 1, 4-6: PG 66, 452D-453A.

CAPUT V

De Novo Testamento

17. Verbum Dei, quod virtus Dei est in salutem omni credenti (cf. Rom. 1, 16), in scriptis Novi Testamenti praecellenti modo praesentatur et vim suam exhibet. Ubi enim venit plenitudo temporis (cf. Gal. 4, 4), Verbum caro factum est et habitavit in nobis plenum gratiae et veritatis (cf. Io. 1, 14). Christus Regnum Dei in terris instauravit, factis et verbis Patrem suum ac Seipsum manifestavit, atque morte, resurrectione et gloriosa ascensione missioneque Spiritus Sancti opus suum complevit. Exaltatus a terra omnes ad Seipsum trahit (cf. Io. 12, 32, gr.), Ipse qui solus verba vitae aeternae habet (cf. Io. 6, 68). Hoc autem mysterium aliis generationibus non est patefactum, sicut nunc revelatum est sanctis Apostolis Eius et Prophetis in Spiritu Sancto (cf. Eph. 3, 4-6, gr.), ut Evangelium praedicarent, fidem in Iesum Christum ac Dominum excitarent et Ecclesiam congregarent. Quarum rerum scripta Novi Testamenti exstant testimonium perenne atque divinum.

18. Neminem fugit inter omnes, etiam Novi Testamenti Scripturas, Evarigelia merito excellere, quippe quae praecipuum testimonium sint de Verbi Incarnati, Salvatoris nostri, vita atque doctrina.

Quattuor Evangelia originem apostolicam habere Ecclesia semper et ubique tenuit ac tenet. Quae enim Apostoli ex mandato Christi praedicaverunt, postea divino afflante Spiritu, in scriptis, ipsi et apostolici viri nobis tradiderunt, fidei fundamentum, quadriforme nempe Evangelium, secundum Matthaeum, Marcum, Lucam et Ioannem.1.

19. Sancta Mater Ecclesia firmiter et constantissime tenuit ac tenet quattuor recensita Evangelia, quorum historicitatem incunctanter affirmat, fideliter tradere quae Iesus Dei Filius, vitam inter homines degens, ad aeternam eorum salutem reapse fecit et docuit, usque in diem qua assumptus est (cf. Act. 1, 1-2). Apostoli quidem post ascensionem Domini, illa quae Ipse dixerat et fecerat, auditoribus ea pleniore intelligentia tradiderunt, qua ipsi, eventibus gloriosis Christi instructi et lumine Spiritus veritatis2 edocti, fruebantur.3 Auctores autem sacri quattuor Evange-Iia conscripserunt, quaedam e multis aut ore aut iam scripto traditis seligentes, quaedam in synthesim redigentes, vel statui ecclesiarum attendendo explanantes, formam denique praeconii retinentes, ita semæ Cf. S. IaENAzue, Adv. Ha.r., 111, ii, 8: PG 7, 885; ed. SAONARD, p. 194.

æ Cf. Io. 14, 26; i6, 13.

Cf. Io. 2, 22; 12, 16; cofl. 14, 26; i6, ia-i~ 7, 39.

per ut vera et sincera de Iesu nobiscum communi-carent.4 Illa enim intentione scripserunt, sive ex sua propria mcmoria et recordatione, sive ex testimonio illorum ½ qui ab initio ipsi viderurzt et mirzistri fue-runt sermoriis , ut cognoscamus eorum verborum de quibus eruditi sumus, ½ veritatem (cf. Lc. x, 2-4). Novi Testamenti canon praeter quattuor Evangelia 20 etiam epistulas saricti Pauli aliaque scripta apostolica Spiritu Sancto irisplrante exarata cont,net, quibus, ex saplenti Dei consiho, ea quae sunt de Chnsto Domxno confirmantur, genuina Eius doctrzna magis magisque declaratur, salutifera vxrtus divzni operis Chnstx praedicatur, Ecclesiae initia ac admxrabihs diffusio narrantur eiusque consummatio gloriosa prae-nuntxatur Apostolis enim suis Dominus Iesus sicut pronii-serat affuit (cf Mt 28, 20) et us Paraclitum Spintum misit, qui eos in plenitudinem veritatis induceret (cf Io i6, 13) Cf Instructio Sanc a Matsr Ecclesza a Pontificzo Coneiho Studzzs Bzblzorum provehendis edlta AAS 56 (i964), p 715. CAPUT VI

De Sacra Scriptura in r.ita Ecclesiae

21Divinas Scripturas sicut et ipsum Corpus dominicum semper venerata est Ecclcsia, cum, , maxime in sacra Liturgia, non desinat ex mensa tam verbi Dei quam Corporis Ëhristi panem vitae sumere atque fidelibus porrigere. Eas una cum Sacra Traditione semper ut supremam fidei suae regulam habuit et habet, cum a Deo inspiratae et semel .pro semper litteris consi-gnatae, verbum ipsius Dei immutabiliter impertiant, atque in verbis Prophetarum Apostolorumque vocern Spiritus Sancti personare faciant. Omriis ergo prae-dicatio ecclesiastica .sicut ipsa religio christiana Sacra Scripturanutriatur et regatur oportet. In sacris enirn Iibris Pater qui in caelis est filiis suis peramanter occurrit et cum eis sermonem confert; tanta autem verbo Dei vis ac virtus inest, ut Ecclesiae sustentaculum ac vigor, et Ecclesiae filiis fidei robur, animae cibus, vitae spiritualis fons purus et perennis exstet. Unde de Sacra Scriptura excellenter valent dicta: ½Vivus est enim sermo Dei et efficax (Hebr. 4, 12), ½ qui potens est aedificare et dare hereditatem in sanctificatis omnibus (Act. 20, 32; cf. z Thess. 2, 13). Christifidelibus aditus ad Sacram Scriptiiram. late 22 pateat oportet. Qjsa dc causa Ecclesia .inde ab, initiis graecam illam aneiquissimam Veteris Testamesiti versionezn a LXX viris nuncupatam ut suam su-scepit; alias vero versiones orientaleset veriione* Ia-tinas, praecipue illam quam Vulgatam vocant, sem-per in honore habet. Cum autem verbum Dei oin-nibus tÚmporibus praesto esse debeat, Ecclesia ma-terna sollicitudine curat, ut aptae ac rectae exarentur in varias linguas versiones, praesertim ex primigenis Sacronim Librorum textibus. Quae si, data opportu-nitate et annuente Ecclesiae auctoritate, conficiantur communi etiam cum fra~ribus sCiunctis nisu, ab om-nibus christianis adhiberi poterunt. Verbi incarnati Sponsa, Ecclesia nernpe, a , Sa.nþto 23 Spiritu edocta, ad profundiorem in dies Scriptura-rum Sacrarum intelligentiam assequendam accedere satagit, ut filios suos divinis eloquiis indesinenter pascat; quapropter etiarn studium sanctorum Patrum tum Orientis tum Occidentis et sacrarum Liturgia-rum rite fovet. Exegetae autem catholici, aliique Sacrae Theologiae cultores, collatis sedulo viribus, operam dent oportet, ut sub vigilantiÓ Sacri Magiste~ rii, aptis subsidiis divinas titteras Lta investigent et proponant, ut quam plurim.i divini verbi administri possint plebi Dei Scripturarum pabulum fructuose suppeditare, quod mentem illumiriet, firmet volunta- tes, hominum corda ad Dei arnorern acceridat.1 Sacra Synodus Ecclesiae filiis, biblicarum reruin culto-ribus, animum addit, ut opus feliciter susceptum, re-novatis in dies viribus, oznni studio secundum sensum Ecclesiae exsequi pergant.3 24Sacra Theologia in verbo Dei scripto, una cum Sacra~ Traditione, tamquam in perenni fundamento innititur, in eoque ipsa firmissime roboratur sem-perque iuvenescit, omnem veritatem in mysterio Christi conditam sub lumine fidei perscrutando. Sacrae autem Scripturae verbum Dei continent et, quia inspiratae, vere verbum Dei sunt; ideoque Sa-crae Paginae studium sit veluti anima Sacrae Theo-logiae.3 Eodem autem Scripturae verbo etiam mini-sterium verbi, pastoralis riempe praedicatio, cate-chesis omnisque instructio christiana, in qua homilia liturgica eximium locum habeat oportet, salubriter nutritur sancteque virescit. 25Quapropter clericos omnes, imprimis Christi sacer-dotes ceterosque qui ut diaconi vel catechistae mini-sterio verbi Iegitime instant, assidua Iectione sacra Cf. PiusòXII, Litt. Encycl. Dioino ~ffiants, 30 sÚpt. 1943: EB ~ ~ ~ PONT. COMM. BiBL,CA, Iastructio de S. Scrip-tura in Clericorum Seminariis et ,Religiosorwn Collegiis tects docenda, z3 maii 195o: AAS 42 (ig~o), pp. 495-505. Cf. Pzua XII, ibidsm: EB ~6g.

$ Cf. LEO XIII, Litt. Encycl. Providsntissimus Deus: EB ii4; BENEOrCTUS XV, Litt. Encycl. Spiritus Paraclitus, i 5 sept. i 920: EB 483.

atque exquisito studio in ~cripturis flaerere necesse est, ne quis eorum fiat ½ verbi Dei inanis foriniecus praedicator, qui non est intus auditor z,~ duzn verbi divini amplissimas divitias, speciatim in sacra Litur-gia, cum fidelibus sibi commissis communicare debet. Pariter Sancta Synodus christifideles omnes, praeser-tim sodales religiosos, vehementer peculiariterque exhortatur, ut frequenti divinarum Scripturarum lec-tione ½ eminentem scientiam Iesu Christi (PhiI. 3, 8) ediscant. ½ Ignoratio enim Scripturarum igno-ratio Christi est .~ Libenter igitur ad sacrum textum ipsum accedant, sive per sacram Liturgiam divinis eloquiis confertam, sive per piam lectionem, sive per institutiones ad iþl aptas aliaque subsidia, quae ap-probantibus et curantibus Pastoribus Ecclesiae ubi-que nostro tempore laudabiliter diffunduntur. Me-minerint autem orationem concomitari debere Sacrae Scripturae lectionem, ut flat colloquium inter Deum et hoiniriem; nam ½ illum alloquimur, cum oramus; illum audimus, cum divina Iegimus oracula .~ Sacris autem Antistitibus, ½ apud quos est apo-stolica doctrina ,~ fideles sibi commissos ad rectum S. AUOUsTINUS, Serm. 179, l: PL 38, 966.

S. HIERONYMUS, Comm. in 1;., Prol.: PL 24, 1 7. ù Cf. BENED!CTVS xv, Litt. Encycl. Spiritus Paraclisus: EB 475-480. Pzus XII, Litt. Enc. Divino afflant,: EB 544. æ S. AMBROStUS, De officiis ministrorum, I, 20, 88: PL i6, 50. S. IRENAEUS, Adv. Haer., IV, 32, z: PG 7, zOlt; (~ 49, 2) HARVEY. 2. D. 2~.

divinorum librorum usum, praesertim Novi Testa-menti et imprimis Evangeliorum, oppc~rtune insti-tuere competit per sacrorum textuum vei~iones, quae necessariis et vere sufficientibus explicationibus in-structae sint, ut tuto ac utiliter Ecclesiae filii cum Scripturis Sacris conversentur earumque spiritu im-buantur. Insuper editiones Sacrae Scripturae, aptis instructae adnotationibus, ad usum etiam non-christianorum eorundemque conditionibus accommodatae, confi-ciantur, quas quoquomodo sive animarum Pasto. res sive Christiani cuiuscumque status spargere sa-pienter curent. 26Ita ergo lectione et studio Sacrorum Librorum ½ser-moDei currat et clarificetur (2 Thess. 3, i), the-saurusque revelationis, Ecclesiae concreditus, ma-gis magisque corda hominum impleat. Sicut ex as-sidua frequentatione mysterii Eucharistici Ecclesiae vita incrementum suscipit, ita novum spirituõlis vitae impulsum sperare licet ex adaucta venerationÓ verbi Dei, quod ½ manet in aeternum (Is. 40, 8; i Pt. i, 23-25).

Haec omnia et singula quae in hac Constitutionc dogmatica edicta sunt, placuerunt Sacrostancti Concilii Patribus. Et .Nos, Apostolica a Christo .Nobis tradita potestate, illa, una cum Venerabilibus Patribus, in Spiritu Sancto approba- rnus, decernimus ac statuimus et qaae ita .s,nodalittr sta-tuta sunt ad Dei gloriam promulgari iubemus. Romae, apud S. Petrum

die XVIII mensis novembris anno MCMLXV.

Ego PAULUS Catholicae Ecclesiae Episcopus

~ Ego EUGENIUS Episcopus Ostiensis ac Portuensis et S. Rufinae Cardinalis TISSERANr, Sacri Col-Iegii Decanus. ~ Eg¾ IOSEPHUS Episcopus Albanensis Cardinalis PIZZARDO. ~4 Ego BENEDICTUS Episcopus Praenestinus Cardlnalis Atoisi MASELLA. ~ Ego FERDINANDUS Episcopus tit. Ve1ite~nus Car-dinalis Czr.rro. ~ Ego ~AMLETUS IOANNES Episcopus tit. Tuscula-nus Cardinalis CICOONANI. ~ Ego IO5EPHUS Episcopus tit. Sabinensis et Man-delensis Cardinalis FERRxTTO. ~ Ego IONATrCJS GABRIEL Cardinalis TAPPOUNI, Pa-triarcha Antiochenus Syrorum. ~ Ego MAXiMUS IV Cardinalis SA.IGN, Patriarcha Antiochenus Melkitarum. ~ Ego EMMANUEL tit. Ss. Marcellini et Petri, Pre-sbyter, Cardinalis GONÃALVES CzRnjExIt~, Pa-triarcha Lisbonensis.